• biuro@fgi.org.pl
  • +48 502 901 620

Jak działamy?

REALIZUJEMY

własne projekty, kampanie edukacyjne, programy dla dzieci i młodzieży, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi

INICJUJEMY

mamy świadomość jak ważna jest oddolna inicjatywa – za jeden z celów stawiamy sobie pobudzanie do działania społeczności lokalnych

EDUKUJEMY

uważamy, że na edukację nigdy nie jest za późno, a wiedzy – nigdy za mało. Dlatego realizujemy m.in. szkolenia i poradnictwo dla wszystkich grup wiekowych

WSPÓŁPRACUJEMY

do prowadzenia działań zawsze szukamy sojuszników – grup nieformalnych, lokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorców

INFORMUJEMY

na naszej stronie internetowej i za pomocą innych mediów o najważniejszych wydarzeniach i naszych działaniach

OTWIERAMY SIĘ

Mamy nadzieję, że uda nam się zarażać inspiracją i chęcią do działania również innych ludzi. Wszystkich chętnych do zdobycia doświadczenia i rozwijania umiejętności zapraszamy do współpracy. Cały czas jesteśmy otwarci na nowych ludzi i nowe pomysły

Fundacja Generator Inspiracji działa zgodnie z postanowieniami: KARTY ZASAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Według jej zapisów misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego.

Fundacja działa także w oparciu o 10 jej zasad tj.: dobro wspólne, legalizm, niezależność, jawność, odpowiedzialność, rzetelność, rozliczalność, partnerstwo, podział władz i unikanie konfliktu interesów.