• biuro@fgi.org.pl
 • +48 502 901 620

Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących
z niezamożnych rodzin, którzy dostali się na I rok studiów dziennych. Program, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego
na kolejne lata studiów, oferującego, poza stypendiami na dalsze lata nauki, także stypendia językowe oraz staże zagraniczne i stypendia na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+.

Aby ubiegać się o stypendium w XIII edycji programu (2014/2015) musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. i być maturzystą z 2014 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm:
 • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 • Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, dodatkowo musisz posiadać rekomendację FUNDACJI GENERATOR INSPIRACJI

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Więcej na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Osoba odpowiedzialna za program: Monika Kozdraś – Grzesik tel. 695 614 195, m.grzesik@fgi.org.pl

PARTNERZY

Partnerami Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych.